Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Çeşm-i Cihan: Tarih - Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı/Şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

YAYIM İLKELERİ

 1. ÇEŞM – İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları) DERGİSİ T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (BAYTAM) bağlı olup, uluslararası hakemli bilimsel bir elektronik yayın organıdır. Her yıl Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az iki kez yayımlanan bir e - dergidir. Gerek görüldüğünde çeşitli konularda özel sayılar da yayımlanır. Dergide sosyal ve beşeri bilimler alandaki bütün bilimsel araştırmalara yer verilmektedir.

 

2. Yayın dili Türkiye Türkçesi olmakla birlikte, İngilizce yazılara da yer verilmektedir.

 

3. Dergide yayımlanacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekir. Daha önce herhangi bir yerde yayımlandığı belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayımlanan çalışmalar ile ilgili telif haklarına ilişkin doğabilecek hukuki sonuçlar tamamen yazarına aittir.

 

4. Sunulmuş bildirilerin tam metinlerinin yayımlanması, bu durumun makalede açıkça belirtilmesi şartına bağlıdır. Sunulmuş bildirilerden üretildiği hâlde bu durumun açıkça belirtilmediği makaleler, yayım sırasından kaldırılacaktır. 

 

5. Lisansüstü tezlerden üretilmiş makalelerin yayımlanması, bu durumun makalede açıkça belirtilmesi şartına bağlıdır. Bu tür makaleler, hakem sürecinin bitiş tarihine göre sıraya konulacak ve bir sayıda en fazla iki makale yayımlanacaktır. Lisansüstü tezden üretildiği hâlde bu durumun açıkça belirtilmediği makaleler, yayım sırasından kaldırılacaktır. 

 

6. Dergiye makale kabulü www.baytam.bartin.edu.tr adresindeki üyelik sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Devamında ise gönderilen yazılar geri iade edilmeyecektir.

 

7. Değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda yazarın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.

 

8. Yazar, hakemlerin veya kurulun belirttiği düzeltme önerilerini yerine getirmek zorundadır.

 

9. Yayın Kurulu gönderilen makale üzerinde şekil yönünden her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

10. Yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir.

 

11. Gönderilen yazılar, önce derginin yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirilecektir. Bu kurallara uygun olarak yazıldığı tespit edilen çalışmalar, alanında uzman iki hakeme gönderilecektir. Hakemlerden biri olumsuz rapor verirse üçüncü bir hakeme gönderilecektir. Hakkında iki olumlu rapor verilen çalışmalar,  işlemlerin bitiş sırasına göre yayımlanacaktır. Mizanpaj çalışmasının başlamasından sonra hakem süreci biten makaleler (kış sayısı için en geç 1 Aralık, yaz sayısı için en geç 1 Haziran) bir sonraki sayıya bırakılır.

 

12. Aynı yazarın bir sayıda en fazla iki çalışmasına yer verilebilir.

 

13. Makalenin yazımında ve noktalamada (alana özgü yazımlar hariç) TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

 

14. Yayımlanan çalışmaların yayın hakkı dergiye aittir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

 

15. Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez. Makalenin dergide yayımlanmasında sonra tüm telif hakları T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin süreli yayını olan ÇEŞM – İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E – DERGİSİ Dergisine aittir. Yayımlanmış çalışmaların yazarlarına telif ücreti ödenmez. T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin süreli yayını olan ÇEŞM – İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E – DERGİSİ onayı olmadan yayımlanmış makaleler başka bir yerde yayımlanamaz ve çoğaltılamaz.

 

16. Hakemler tarafından yayımlanmaya değer bulunan ve son düzenlemeleri yapılarak yayın kuruluna teslim edilen makalelerin basım ücreti ve posta giderleri Merkez tarafından karşılanır.

 

17. Söz konusu kural ve ilkelere uymayan makalelerin sorumlulukları yazar(lar)a aittir. Dergi Yayın Kurulunun ilgili kural ve ilkelere uymayan makaleleri “hakem değerlendirme süreci"ne sokmadan “reddetme” hakkı bulunmaktadır.

 

 

 

YAZIM KURALLARI

 

Dergiye gönderilecek yazılar;

1. Makale sisteme yüklenirken metin üzerinde yazar ve kurum adı yer almamalıdır.

2. Makalelerin aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir:

2.1. Türkçe Başlık: Sayfayı ortalamış, koyu, sadece ilk harfler büyük, 14 punto, Times New Roman yazı tipi, tek satır aralığı.

Özet: Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılmış, Times New Roman yazı tipi, 10 punto, tek satır aralığı, sağdan veya soldan yeni bir girinti yapılmadan yazılmalıdır. Özetteki kelime sayısı 100-150 arasında olmalıdır.

Anahtar Sözcükler: 5-8 arası anahtar sözcük. Times New Roman yazı tipi, 10 punto, tek satır aralığı, sağdan veya soldan yeni bir girinti yapılmadan yazılmalıdır.

İngilizce Başlık: Anahtar Kelimeler”den sonra bir satır boşluk bırakılmış, sayfayı ortalamış, koyu, sadece ilk harfler, 14 punto, Times New Roman yazı tipi, tek satır aralığı.

İngilizce Özet: Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılmış, Calibri yazı tipi, 10 punto, tek satır aralığı, sağdan veya soldan yeni bir girinti yapılmadan yazılmalıdır. Özetteki kelime sayısı 100-150 arasında olmalıdır.

Keywords: 5-8 arası anahtar sözcük. Times New Roman yazı tipi, 10 punto, tek satır aralığı, sağdan veya soldan yeni bir girinti yapılmadan yazılmalıdır.

 

2.2. Makalenin yazımında, “Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç” gibi başlıklarla metnin içeriğine uygun çeşitli başlıklar kullanılabilir. İngilizce özet ile metnin ilk başlığı arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Gerekli görülen durumlarda alt başlıklar açılabilir. Başlıklarda aşağıdaki düzene uyulmalıdır. (Başlıkların numaralandırılmasında otomatik numaralandırma kullanılmamalıdır.)

            1. GİRİŞ (1. düzey başlık, bir tab içeride paragrafın ilk kelimesi ile aynı hizada, tamamı büyük harf, koyu, 11 punto)

            1.1. Alt Başlık (2. düzey başlık, bir tab içeride paragrafın ilk kelimesi ile aynı hizada, İlk harfler büyük, koyu, 11 punto)

            1.1.1 Alt Başlık (3. düzey başlık, bir tab içeride paragrafın ilk kelimesi ile aynı hizada, İlk harfler büyük, koyu, 11 punto)

 

2. 3. ANA METİN: A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kâğıtlara Yazılar, MS Word programında "Times New Roman yazı tipi 12 punto" karakteriyle 1.25 satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılır. Sayfa yapısı: sağ ve soldan “3 cm”, üst ve alt kenarlardan "4 cm" boşluk bırakılmalıdır ve sayfalar numaralandırılmamalıdır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil italik harflerle yazılmalıdır.

 

2. 4. Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı, 14 punto koyu yazı karakteriyle yazılmalı.

 

2. 5. Makaledeki tablo ve şekillere, aşağıdaki örneğe uygun olarak başlık verilmelidir. Tablo içi metinlerde Times New Roman yazı karakteri ve 10 punto kullanılmalıdır.

Tablo 1: Koyu, tablonun üstünde ve sayfayı ortalamış, 10 punto, ilk harfler büyük

Şekil 1: Koyu, şeklin altında ve sayfayı ortalamış, 10 punto, ilk harfler büyük

 

2. 6. Dipnot: Metinde dipnot uygulaması, ilgili sayfa altında metnin bütünlüğünü bozmayacak şekilde yalnızca açıklama amacıyla kullanılmalıdır ve bu “Times New Roman 10 punto” karakteriyle verilmelidir.

 

2.7. Kaynak Gösterme: Alıntılar ve atıflar için kaynak verme dipnot şeklinde değil, metin içinde kısa atıf sistemi kullanılarak uygulanmalıdır. Atıflar, parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası olarak verilir. Örnek: (Deniz 2012: 40.), (Taş 2007: 182–185.). Kaynak gösterilen çalışma iki yazarlıysa, iki yazarın soy isimleri gösterilir. (Doğan ve Yılmaz 2002: 19.) gibi. Kaynak gösterilen çalışma üç ve daha fazla yazarlıysa, “ilk yazarın soy ismi vd.” şeklinde belirtilmelidir. Örnek: (Şahin vd. 2006: 79.). Metin içinde aynı konuda birden fazla kaynak gösterilmişse, yazarların soy isimleri alfabetik sıralamayla gösterilmelidir. Örnek: (Deniz 2012: 53; Korkmaz 2000: 31; Uysal 2010: 24.). Aynı yazarın aynı yıla ait farklı çalışmaları, yayın yılı sonuna konulacak “a, b, c,” harfleriyle gösterilmelidir. Örnek: (Yılmaz 2002a: 29; 2002b: 18.). Eski el yazması eserlerde, eser adı, kayıt ve varak numarası (Dîvân-ı Lebîb 382: 15b-16a.) belirtilmelidir. Eski basma eserlerde ise, eser adı, basıldığı yıl ve sayfa numarası (Dîvân-ı Leylâ 1260: 18.) şeklinde verilmelidir.

2.8. Alıntılar: Üç satırdan daha az olan alıntılar satır arasında ve tırnak içinde, üç satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer cm içeride, blok halinde, 10 puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir.

Atıflarla ilgili belirtilmeyen diğer konularda bilimsel makale yazım kuralları esas alınmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, makalenin sonunda ayrı bir sayfada soy isim sırasıyla alfabetik olarak "Kaynakça" başlığı altında gösterilmelidir.

 

2.9. Kaynakçanın Düzenlenmesi: Kaynakça biçim kurallarına dair örnekler aşağıda sıralanmıştır:

 

KİTAPLAR

Tek Yazarlı Kitap:

KORKMAZ Zeynep, (2007), Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.

İki Yazarlı Kitap:

KARATEKE Hakan T. ve AYNUR Hatice, (1995), III. Ahmed Devri İstanbul Çeşmeleri, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları.

Çok Yazarlı Kitap:

İSEN Mustafa, MACİT Muhsin, HORATA Osman, KILIÇ Filiz, AKSOYAK İsmail Hakkı, (2002), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları.

Tüzelkişi Yazarlı Kitap:

Türk Dil Kurumu, (2005), Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Çeviri Kitap:

ANDREWS Walter G., (2000), Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı, (Çev.) Tansel Güney, Ankara: İletişim Yayınları.

Editörlü Kitap:

İHSANOĞLU Ekmelettin, (Ed.), (1999), Osmanlı Devleti Tarihi, İstanbul: Zaman Yayınları.

Editörlü Kitapta Bölüm:

ÖZÇELİK Sadettin, (2006), “Türkçe ve Bilim Sorunu”, (Editörler) Gürer Gülsevin ve Erdoğan Boz, Türkçenin Çağdaş Sorunları, (s.237-246), Ankara: Gazi Kitabevi Yayını.

Eski El Yazması Eser:

Lebîb-i Âmidî, Dîvân-ı Lebîb, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, No: 382.

Basma Eser:

Dîvân-ı Leylâ Hanım, (1260), Kahire: Bulak Matbaası.

 

MAKALELER

Tek Yazarlı Makale:

ARTUK İbrahim, (1973), “Silahdâr Fındıklılı Mehmed Ağa”, İÜEF Tarih Dergisi, S. 27, s.123-132.

Çok Yazarlı Makale:

BİNARK F. Mutlu, ÇELİKCAN Peyami, (1998), “Mahremin Müzakereye Çağrılması ve Yıldo Örneği”, Kültür ve İletişim, I (2), s.197-214.

 

ANSİKLOPEDİ MADDESİ

AKÜN Ömer Faruk, (1994), “Divan Edebiyatı”. TDV, IX, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

TEZLER

GÜRCAN Fatih, (2008), Avrupada'ki Askeri Gelişmeler ve İkinci Viyana Kuşatması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.

 

BİLDİRİLER

KADIOĞLU İdris (2007), "Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Siirt Tillo Hayatı ve Sosyal Mesaj İçerikli Bazı Şiirleri", Uluslararası Siirt Sempozyumu, Siirt, 19-21 Eylül 2006. (Uluslararası Siirt Sempozyumu Bildirileri, Birleşik Matbaa, İzmir, s.213-225).

 

İNTERNET KAYNAKLARI

İnternet ortamında yer alan kaynakların genelde URL erişim adreslerini yazmak yeterlidir, ancak bilgilendirme açısından yazarı, başlığı, yayın tarihi belirtilebilir.

Tarih Çevirme Klavuzu, Erişim Tarihi: 22.06.2012, http://www.ttk.gov.tr/

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
  2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
  3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
  4. Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerien metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
  6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Telif Hakkı Düzenlemesi

TARİH: _ _ /_ _ / 20_ _

 

TAAHHÜTNAME

 

 ÇEŞM – İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E – DERGİSİ dergi yayın komisyonuna gönderdiğim; ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

başlıklı çalışmamın (makale / kitap) yayınlanma amaçlı yayıncı kuruluşa tesliminden itibaren başka yayıncı kuruluşa verilmediğini taahhüt ve çalışmanın kabul edilmesinden sonra basılı ve/veya internet ortamında yayınlanmasını kabul ederim.

 

Telefon:

E-posta:

Adres:

ADI-SOYADI:

İMZA:

 

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.